За проблема

Основна цел на Пътуващата лаборатория по социоанализа е както да се идентифицират и изследват случаи на социоаналитична социална уязвимост като илюстрираната чрез израза „Нямам никой, към когото да се обърна, а искам“, така и да се дискутират и популяризират възможности за справяне с тях главно сред: младежи (основно от среден курс на обучение); сдружения с обществена полза и нестопански организации, чиято дейност е съсредоточена в осигуряването на подкрепа на уязвими групи хора; специалисти от държавни институции, професионално ангажирани с проблемите на изследователските казуси.

Сред основните дейности на лабораторията са:

  • провеждане на критически дебати и обсъждания на различни форми на социални уязвимости (главно в техните социоаналитични измерения) с гимназисти, с младежки организации и сдружения, със специалисти от държавните институции, както и в общественото пространство, така че да се търсят ефективни стратегии за ограничаване на производството и възпроизводството на социални уязвимости, и особено на онези, достигнали до стадия, илюстриран с думите: „Нямам никой, към когото да се обърна!”.

  • натрупване и анализиране на данни, добити чрез емпирични изследвания по различни изследователски казуси и създаване на институционални условия за предклинична практика на социоанализата;

  • обогатяване на емпирични архиви и изработване на методологически рамки, които да се използват както в по-нататъшни научни изследвания, така и в обучението на студенти и докторанти;

  • увеличаване на познанието в интердисциплинарен аспект – както в областта на хуманитарните, така и в областта на обществените науки (социологията (социоанализата) и др.);

  • В пряка връзка с осъществяването на дейностите на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“ е и online платформата www.socialv.org, с надслов „Всекидневни (не)изложени мотиви”, която е ориентирана към визуализиране на различни форми на социоаналитични феномени: на случаи на социално страдание, уязвимост, на успешно/неуспешно самонаследяване, загуба на биографично illusio, всекидневни психопатологии и др. Така платформата и заложените в нея текстови и визуални провокации по проблематиката, са същностни както за иницииране на дискусии, така и за изграждане на партньорства и сътрудничества между изследователския екип и заинтересовани от проблематиката на проекта диалогични участници от научната, обществената и други сфери.