Team

Мартина Минева-Николова

– ръководител на проект „Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта

Мартина Минева-Николова е асистент към катедра Философия, Философско-исторически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е специалност Философия (ПУ, 2009), както и магистратура по Философия (СУ, 2011). Придобива докторска степен по Философия през 2015 година (СУ). От 2016 г. е завеждащ Сектор по Философска логика към Институт за критически социални изследвания, а от 2017 г. – заместник-директор на Институт за критически теории на свръхмодерността. Има научни интереси в следните научни области: формална логика, философска логика, социоанализа, теория на практическата логика, анализ на езикови практики.

Email: martina_mineva@abv.bg

Диана Апостолова

Диана Апостолова е докторант към катедра „Социология и науки за човека”, с тема на дисертационния труд „Траектории на социалното страдание: уязвимост и прагове на несигурност в условията на „минимална държава”. Защитава магистърската степен в Академия на МВР, специалност „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред”. Изследователските ѝ интереси в полето на социологията са свързани с проблемите на социалното страдание, неравенството и социоанализата. За контакт: apostolova.di@gmail.

Димитър Панчев

Димитър Панчев е доктор по социология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (2019) и работи като изследовател в катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ . Завършва криминология и криминалистика в University of East London (2009-2012) и специализира криминология в University of Kent (2012-2014). Димитър е част от колектива на асоциация „Открити пространства“, която провежда етнографско и антропологично изследване в кв. Източен, гр. Пловдив в периода 2016-2017-та година. Преди това е участвал в проекти, свързани с процесите на заклеймяване на наркозависимите и бездомните, както и аспектите на девиантно поведение в международни ваканционни курорти като Ибиса. Неговите изследователски интереси включват теми, свързани със социалното изключване и геноцидни политики, преследване на етническите малцинства и тяхната криминализация в новите социални медийни платформи; консуматорската култура и нощните икономики, напредналата маргиналност и новите форми на социално неравенство.

Ивилина Генова

Ивилина Генова завършва бакалавър със специалност Философия в ПУ „Паисий Хилендарски“, магистрант в специалност „Социоанализа и междучовешки отношения“ отново в същия университет. Има интерес към философската антропология и многомерността в промислянето на човешката природа. Работата й върху магистърска теза със заглавие „Опитомяването на смъртта: културно-антропологични прочити и социоаналитични перспективи“ й дава възможност да обедини философски и социоаналитични познания, насочвайки ги към проблемите, свързани с отношението на човека към смъртта от древността до наши дни.

Имейл: ivilina.evgenieva@gmail.com

Деница Ненчева

Деница Ненчева е бакалавър по „Социална антропология“ и магистър по „Социоанализа“ към ПУ „Паисий Хилендарски“. Към момента е докторант към Катедра „Социология и науки за човека“ на същия университет. Основните ѝ научни интереси са свързани с изследвания в областта на социологията на неравенствата и социоанализата. Понастоящем се интересува от формите на тревожност и страх в късната модерност и техните социоаналитични аспекти. Участник в проекта „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“, където се занимава с случаи на социално страдание при хората с онкологични заболявания.Адрес за кореспонденция: denica_nencheva@abv.bg

Милена Ташева

Милена Ташева е асистент към Катедра Социология и науки за човека към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и член на Института за критически и социални изследвания. Завършва специалност Социология в същия университет. Нейните научни и изследвотателски интереси са насочени към проблематиките на дара и дарообмен в традиционните и модерните общества; измеренията на социализираната телесност в социалните контексти на взаимодействие – социализираното тяло и неговата перформативната действеност, проблемите на идентичността и именуването; етнометодологията, практическата логика и социоанализата на самонаследяването.
E-mail: milenamak@abv.bg

Радослав Даярски

Радослав Даярски е докторант по социология към Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Завършил е бакалавър по “Социология и науки за човека” (ПУ:2016) и магистър по “Социоанализа и междучовешки отношения” (ПУ:2017). Участник е в проектни дейности като анализира специфичното страдание на хомосексуалния. Изследователския му интерес е в областта на соционализата, психоанализата, феноменологичната психопатология, политическа социология, социология на поведението.
Адрес за кореспонденция: Rdayarski@yahoo.com

Таня Орбова

Таня Орбова е студент-възпитаник на бакалавърската програма по „Социология и науки за човека“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2015 година участва в научната работа на „Институт по критически теории на свръхмодерността“. През 2016 година взема участие в проект за млади учени на тема „Езикът на омразата. Хейтърският дискурс и отношението към другия“.
E-mail: tania_orbova@abv.bg

Тодор Петков

Тодор Петков е член на Института за критически социални изследвания, преподавател по формална логика и по логика и методология на хуманитарните науки към катедра „Философия“, ПУ „Паисий Хилендарски“. Области на професионални интереси: некласическа трансцендентална херменвтична логика, практическа логика, формална логика.
Email: todorpetkov@hotmail.com

Десислав Георгиев

Биографична справка: Десислав Георгиев е бакалавър по „Социална антропология“ и магистър по „Социоанализа и междучовешки отношения“. Понастоящем е редовен докторант по „Социология“ към Катедра „Социология и науки за човека“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Изследователските му интереси са свързани със социоанализа, рефлексивна социология и феноменологическа антропология.
Email: ssislavde@gmail.com
RG: researchgate.net/profile/Desislav_Georgiev3

Росица Любенова

Росица Любенова е докторант към катедра „Социология и науки за човека“, с тема на дисертационния труд „Управляемост на социалистическото всекидневие: Държавна сигурност между свидетелските ретроспекции и официалния социалистически дискурс“. През 2015 се включва в двугодишен изследователски проект за млади учени „Езикът на омразата: хейтърският дискурс и отношението към Другия“. Изследователските ѝ интереси са свързани със Социология на историята, Социология на всекидневието и Социология на образователните институции.
E-mail: rossi_lubenova@yahoo.com