На 01 и 02 февруари се проведе четвъртият работен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“. Двата дни бяха посветени на открити организационни заседания в рамките, на които бяха обсъдени дейностите по проекта планирани за втората година от неговото изпълнение. Основните акценти паднаха върху планирането на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“ и стратегиите за развитие на online платформата на проекта.