Цели

1) Аналитична цел: постигане на многомерен некласически анализ на различни форми на преживяване на фрактализации на идентичности, при които е налична социална уязвимост.
2) Методологическа цел: конструиране на социоаналитична рамка, позволяваща идентифицирането и отчитането на различни форми на уязвимост чрез емпирично изследване на отделни казуси.
3) Гражданска цел: организиране на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“, чрез която да се идентифицират и популяризират сред млади хора (главно обучаващи се в средния курс на образование) възможностите за справяне със ситуации на уязвимост като илюстрираната чрез израза „Нямам никой, към когото да се обърна, а искам“.
4) Създаването на база от емпирични данни за уязвимостта (в случая – на социално декласираните бездомници, на расово, полово и възрастово стигматизираните като роми, хомосексуалисти, (неизлечимо) болни, старите хора и др.) и изработената методологическа рамка ще способстват за: а) кариерно развитие и израстване на екипа по проекта; б) успешно научно-изследователско легитимиране на ново поколение изследователи, работещи в интердисциплинарното поле на социоанализата, залагаща на методите на практическата логика и етнометодологията в изследванията на социалното страдание; в) приложение на резултатите от проекта в обучението на студенти и докторанти.