На 17.10.2018 г., от 9.30 ч., зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе научна конференция на тема „Социоанализа на самонаследяването“, която срещна в критически диалог изследователите от екипа на проект „Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ (финансиран от Национален фонд „Научни изследвания“ – дог. ДМ 20/4 от 20.12.2018 г.) и водещи учени от Академичната ризома „Критика и хуманизъм“. В рамките на събитието се реализираха продуктивни критически диалози, като един от поводите за това беше научната сесия по проекта, на която младите учени представиха чрез доклади и научни съобщения на кръгла маса научните резултати от проведените през първата година на проекта изследвания върху проблематиката на социалната уязвимост от перспективата на развиваната в Пловдивски университет Социоанализа на самонаследяването. Част от програмата на форума беше и премиерата на последния брой на сп. Социологически проблеми (бр.1/2018 г.) на тема Социоанализа на самонаследяването.
За повече информация виж тук.