На 27.01.2018 г. и 29.03.2018 г. щe се проведе Работен семинар I от проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“, събрал 11 млади учени, докторанти и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ към ФИФ при ПУ „Паисий Хилендарски“. Срещите ще са посветени на планирането на работата по проекта като ще се обсъдят както теоретико-емпиричните му аспекти, така и предстоящи организационни дейности. На заседанията през месец март ще се обсъдят теми като първоначалния проект за социоаналитичен протокол, визията за „Пътуващата лаборатория по социоанализа“, както и работата по емпиричните изследвания на членовете от екипа, имащи социоаналитични казуси.