Пътуваща лаборатория по социоанализа

Основна цел на Пътуващата лаборатория по социоанализа е както да се идентифицират и изследват случаи на социоаналитична социална уязвимост като илюстрираната чрез израза „Нямам никой, към когото да се обърна, а искам“, така и да се дискутират и популяризират възможности за справяне с тях главно сред: младежи (основно от среден курс на обучение); сдружения с обществена полза и нестопански организации, чиято дейност е съсредоточена в осигуряването на подкрепа на уязвими групи хора; специалисти от държавни институции, професионално ангажирани с проблемите на изследователските казуси.

Сред основните дейности на лабораторията са:

  • провеждане на критически дебати и обсъждания на различни форми на социални уязвимости (главно в техните социоаналитични измерения) с гимназисти, с младежки организации и сдружения, със специалисти от държавните институции, както и в общественото пространство, така че да се търсят ефективни стратегии за ограничаване на производството и възпроизводството на социални уязвимости, и особено на онези, достигнали до стадия, илюстриран с думите: „Нямам никой, към когото да се обърна!”.

  • натрупване и анализиране на данни, добити чрез емпирични изследвания по различни изследователски казуси и създаване на институционални условия за предклинична практика на социоанализата;

  • обогатяване на емпирични архиви и изработване на методологически рамки, които да се използват както в по-нататъшни научни изследвания, така и в обучението на студенти и докторанти;

  • увеличаване на познанието в интердисциплинарен аспект – както в областта на хуманитарните, така и в областта на обществените науки (социологията (социоанализата) и др.);

  • В пряка връзка с осъществяването на дейностите на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“ е и online платформата www.socialv.org, с надслов „Всекидневни (не)изложени мотиви”, която е ориентирана към визуализиране на различни форми на социоаналитични феномени: на случаи на социално страдание, уязвимост, на успешно/неуспешно самонаследяване, загуба на биографично illusio, всекидневни психопатологии и др. Така платформата и заложените в нея текстови и визуални провокации по проблематиката, са същностни както за иницииране на дискусии, така и за изграждане на партньорства и сътрудничества между изследователския екип и заинтересовани от проблематиката на проекта диалогични участници от научната, обществената и други сфери.

Пътуваща лаборатория - гр. Пловдив, 26.03.2019 г.

Изследователска и демонстрационна среща-разговор в рамките на Работен пакет 6 „Пътуваща лаборатория по социоанализа“ бе проведен на 26 март 2019 г. (вторник) в гр. Пловдив в ЕГ „Иван Вазов“. Освен членове от екипа участие и ученици, обучаващи се в средния курс на обучение.

Цел на изследователската и демонстрационна среща-разговор бе провеждането на импровизирана лаборатория по експриментално мислене заедно върху проблематиката на социалната уязвимост и социално породеното страдание от различните перспективи на участниците – научно-аналитичната на членовете на проекта и всекидневната – на гостите – ученици и преподаватели.

Пътуваща лаборатория - гр. Пловдив, 27.03.2019 г.

Изследователска и демонстрационна среща-разговор в рамките на Работен пакет 6 „Пътуваща лаборатория по социоанализа“ бе проведен на 27 март 2019 г. (сряда) в гр. Пловдив в ЧЕГ „Стоян Сариев“. Освен членове от екипа участие и ученици, обучаващи се в средния курс на обучение. 

Цел на изследователската и демонстрационна среща-разговор бе провеждането на импровизирана лаборатория по експриментално мислене заедно върху проблематиката на социалната уязвимост и социално породеното страдание от различните перспективи на участниците – научно-аналитичната на членовете на проекта и всекидневната – на гостите – ученици и преподаватели.

Пътуваща лаборатория - гр. Кърджали, 27.05.2019 г.

Изследователска и демонстрационна среща-разговор в рамките на Работен пакет 6 „Пътуваща лаборатория“ бе проведен на 27 май 2019 г. (понеделник) в гр. Кърджали, от 10,30 до 11, 45 часа в 322 с.з. на Филиал „Любен Каравелов“ към ПУ „П. Хилендарски“.
Освен членове от екипа участие взеха представителите на домакина Филиал „Любен Каравелов“ – доц.д-р Елисавета Семерджиева и гл. ас.д-р Дамян Борисов; изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“, гр. Хасково – г-н Янко Дуков; студенти от Филиал „Любен Каравелов“.

Цел на изследователската и демонстрационна среща-разговор бе провеждането на лаборатория по експриментално мислене заедно върхупроблематиката на социалната уязвимост и социално породеното страдание
от различните перспективи на участниците – научно-аналитичната на членовете на проекта, институционалната – на представителя на „Регионалната служба по заетостта“ и всекидневната – на гостите-студенти. Темата за „Професионалната реализация на младите хора“ и нейните социоаналитичните измерения беше разпозната като близка от всички участници. В разгорещената дискусия бяха продуктивно засрещнати различните перспективи и продуктивно обсъдени поставените от студентите проблеми. Със същия интерес бяха анализирани и свързаните с професионалната реализация форми на социално породено страдание и уязвимост и бяха обсъдени различни пътища, начини и форми за тяхната превенция и преодоляване.

Пътуваща лаборатория - гр. Смолян, 28.05.2019 г.

Изследователска и демонстрационна среща-разговор в рамките на Работен пакет 6 „Пътуваща лаборатория“ бе проведен на 28 май 2019 г. (вторник) в гр. Смолян от 14.00 часа, Заседателна зала на Филиал на ПУ „П. Хилендарски“ – гр. Смолян.
Освен членове от екипа участие взеха представителите на преподавателския състав и студенти от домакина Филиал, г-н Момчил Николов – г-н Момчил Николов – Председател на Общински съвет за социално подпомагане гр. Смолян, на г-жа Петя Пампорова – Директор на РДСП гр. Смолян и г-жа Красимира Кирякова и г-жа Елза Пашалийска – Експерти от Агенция по заетостта. Цел на изследователската и демонстрационна среща-разговор бе провеждането на лаборатория по експриментално мислене заедно върху проблематиката на социалната уязвимост и социално породеното страдание от различните перспективи на участниците – научно-аналитичната на членовете на проекта, институционалната и всекидневната – на гостите-студенти. В разгорещената дискусия бяха продуктивно засрещнати различните перспективи и продуктивно обсъдени поставените от участниците проблеми. С особен акжент бяха анализирани и включените в проекта форми на социално породено страдание и уязвимост, като бяха обсъдени и различни пресечни точки между различните експертни стратегии за тяхната превенция и преодоляване.    

Пътуваща лаборатория - гр. София, 09.07.2019 г. - 1

Изследователска и демонстрационна среща-разговор в рамките на Работен пакет 6 „Пътуваща лаборатория“ бе проведен на 9 юли 2019 г. (вторник) в гр. С представители на „Каритас България“. Целта на срещата беше, от една страна да се популяризират резултатите от проекта, но и да се обмени опит между екипа и хора, които се сблъскват в своята всекидневна работа със социално уязвими групи. Част от експертите, с които екипът се запозна, бяха представители от „Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“. Оказа се, че естеството на работата в центъра е изключително многообразно и е свързано с множество различни дейности, чрез които да се подпомага интеграцията на бежанци и мигранти и включва: организирането на курсове по български език, осигуряването на подкрепа при това, което самите социални работници описват като „сблъсък с българските институции“ – при издаването на документи, намирането на работа, жилище и личен лекар, записването на деца в училище др. Поради това функцията на центъра е именно посредническа. Служителите посредничат между държавата от една страна и търсещите закрила – от друга, между българското общество и бежанците. Една от програмите, например, се фокусира тъкмо на едно микро ниво върху интеграцията на получилите статут – доброволци, които играят ролята на „ментори“ се срещат всяка седмица с бежанци включени в програмата. По думите на социалните работници подобни дейности са ключово важни за преодоляването на притеснението от чуждата култура и то както от страна на получилите закрила, така и от страна на българските граждани. 

Пътуваща лаборатория - гр. София, 09.07.2019 г. - 2

  

Изследователска и демонстрационна среща-разговор в рамките на Работен пакет 6 „Пътуваща лаборатория“ бе проведен на 9 юли 2019 г. (вторник) в гр. София с представители на „Мрежа хлебни къщи“- София. Екипът се запозна с работата им и намери пресечни точки и точки на разминаване с научните подходи и експертните практики в социанализата, като се обсъдиха пактики по преодоляване и превенция на социалната уязвимост. Оказа се, че работата в мрежата е мотивирана най-вече от въпроса как на практика да се подпомагат хора в уязвимо положение – бежанци, хора с увреждания, младежи без родители излизащи от социални домове, жени пострадали от домашно насилие, бездомни хора, незрящи и др. Това практическо измерение на указването на помощ се случва чрез месенето на хляб или т.нар. хлебна терапия.

Хлябът функционира по-скоро претекст, под който се случва едно социално сближаване в защитена среда. Тъй като обикновено хората от „уязвими групи“ са изолирани и маргинализирани от обществото, Хлебната къща функционира именно като социално пространство, като място за опознаване, споделяне и сприятеляване. Според работещите там, хлебната терапия дава възможност за „нормалност“ на уязвимите членове на обществото, да не бъдат припознавани само като „хора с увреждания“ или „бежанци“ или „младежи израснали без родители“, а да се почувстват пълноценни и пълноправни членове на обществото. Тоест хлебната терапия има като резултат „включването“ и „смесването“ на различни хора. Често провеждащите месенията са именно хората към които се обръщат за помощ – било то за да се споделят трудностите пред, които са се изправили (често това са нелеки житейски истории и травми) или за всекидневна помощ.