За стратегията

Какво е визуална стратегия за изобразяване на социални уязвимости в социоаналитични измерения?

Визуалната стратегия за изобразяване на социални уязвимости в социоаналитични измерения се основава на идеята тесният социоаналитичен научноизследователски интерес да бъде съчетан с креативни практики в изкуството. Така тази стратегия има функцията на спомагателен метод за отразяване и изследване на социоаналитични специфики на различни форми на социалната уязвимост, както от социоаналитици, така и от други специалисти или неспециалисти, чиито интереси, внимание и дейности са свързани с проблематиката на социалните уязвимости.
Резултатите от нея, които са фотографиите върху различни форми на социални уязвимости и техните социоаналитични измерения, дават иновативен шанс за провокиране на дискусии и изграждане на партньорства и сътрудничества между изследователския екип и заинтересовани от проблематиката на проекта диалогични участници от научната, обществената и други сфери. Това е същностен елемент и от дейностите на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“, сред главните цели на които е търсенето на ефективни стратегии за ограничаване на производството и възпроизводството на социални уязвимости, белязани от изследователската социоаналитична перспектива на проект „Нямам никой, към когото да се обърна!” – соцоаналитични измерения на уязвимостта.
Визуалната стратегия за заснемане на социални уязвимости в социоаналитични измерения (изготвена чрез експертно участие на фотограф Иван Марков) включва два основни етапа: Планиране и Заснемане.