„Нямам никой, към когото да се обърна!”

Нямам никой, към когото да се обърна!” – социоаналитични измерения на уязвимостта (финансиран от ФНИ към МОН, договор № ДМ 20/4 от 20.12.2017 г.) е двугодишен изследователски проект, в който участват 11 млади учени, докторанти и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ към Философско-исторически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”.

Проектът се фокусира върху проблема за социалната уязвимост като граничен между областта на логиката и методологията на хуманитарните науки и тази на обществените науки (социоанализа, етнометодология, анализ на разговори). Основната му цел е да се изследват практическите измерения и специфики на различни форми на социална уязвимост, които са от интерес за т.нар. „социоанализа на самонаследяването“ (вдъхновена главно от работите на Пиер Бурдийо, но различаваща се по своя фокус върху асистиращите функции на социоаналитика за успешното самонаследяване на травмирани личности с фрактални идентичности, т.е. с изгубено биографично illusio – онова, заради което си е струвало да живеят). 

Проектът е с интердисциплинарен характер, а изследванията се провеждат главно чрез некласически аналитики на т.нар. от етнометодолозите „ендогенни логики на практиките“ – подход, който същностно се различава от тези на традиционни дисциплини като класическата социология, психологията, психиатрията, психоанализата или социалната психология. Спецификата на тези локално произведени социални уязвимости обобщено се илюстрира чрез израза в заглавието: „Нямам никой, към когото да се обърна!“ с имплицитно удържано „а искам”.

Аналитична цел: постигане на многомерен некласически анализ на различни форми на преживяване на фрактализации на идентичности, при които е налична социална уязвимост.

Методологическа цел: конструиране на социоаналитична рамка, позволяваща идентифицирането и отчитането на различни форми на уязвимост чрез емпирично изследване на отделни казуси.

Гражданска цел: организиране на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“, чрез която да се идентифицират и популяризират сред млади хора (главно обучаващи се в средния курс на образование) възможностите за справяне със ситуации на уязвимост като илюстрираната чрез израза „Нямам никой, към когото да се обърна, а искам“.

Създаването на база от емпирични данни за уязвимостта (в случая – на социално декласираните бездомници, на расово, полово и възрастово стигматизираните като роми, хомосексуалисти, (неизлечимо) болни, старите хора и др.) и изработената методологическа рамка ще способстват за:

– кариерно развитие и израстване на екипа по проекта;

– приложение на резултатите от проекта в обучението на студенти и докторанти.

– успешно научно-изследователско легитимиране на ново поколение изследователи, работещи в интердисциплинарното поле на социоанализата, залагаща на методите на практическата логика и етнометодологията в изследванията на социалното страдание;

Събития

Научни форуми, Новини и Семинари

When I have no one to turn to, I write

Todor PetkovI propose a mental experiment based on a real case: I will construct an ideal-type hero with a biography strewn with social sufferings, contradictions of inheritance, successful and unsuccessful self-inheritances etc. on the basis of the actual...

The Refugee

Tanya Orbova The refugee's figure is perhaps the most complete incarnation of "I have no one to turn to." However, contemporary studies of the so-called "refugee wave" ("crisis," "invasion," etc.) in the media are reversed, right up to an analysis of issues affecting...

The Socialist Man

Rositsa Lyubenova I would like to give a different and, I think, important point of view to the socialist society and the socialist man, marked with specific traumatism (unresolved to date). I mean a socioanalytical perspective on reality, which has become a...

The Depopulated Village

Desislav Georgiev The problem that I propose to address is the social suffering in the context of the Bulgarian village and in particular how it is related to the ongoing demographic and economic changes. The subject is a continuation of my bachelor’s thesis, for...

The Patient’s suffering

Denitsa Nencheva I propose in this part of the project to pay attention to another aspect of social suffering - the suffering of the patient. In this case, my main focus, due to previous concerns with the subject, as well as personal motivation, is directed at a...

The Homosexual Other

Radoslav Dayarski My research project on "I have no one to turn to" - Socio-Analytical Dimensions of Vulnerability" will focus on researching the suffering of the homosexual. Suffering that is caused by a contemporary social construct - namely sexuality as a...

Roma, homelessness, inequality

Dimitar PanchevThis part of the project, related to the socio-analytical dimensions of vulnerability, will aim to challenge the different forms of homelessness, empirical material for which will be accumulated through field studies that will be conducted on the...

Conference

На 17 ноември 2018 г. в зала "Компас" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ще се проведе Конференция на тема Социоанализа на самонаследяването като проблематика, която ще събере в критически диалог екипа на проект ‘Нямам никой, към когото да се...