„Нямам никой, към когото да се обърна!“

Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта (финансиран от ФНИ към МОН, договор № ДМ 20/4 от 20.12.2017 г.) е двугодишен изследователски проект, в който участват 11 млади учени, докторанти и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ към Философско-исторически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Проектът се фокусира върху проблема за социалната уязвимост като граничен между областта на логиката и методологията на хуманитарните науки и тази на обществените науки (социоанализа, етнометодология, анализ на разговори). Основната му цел е да се изследват практическите измерения и специфики на различни форми на социална уязвимост, които са от интерес за т.нар. „социоанализа на самонаследяването“ (вдъхновена главно от работите на Пиер Бурдийо, но различаваща се по своя фокус върху асистиращите функции на социоаналитика за успешното самонаследяване на травмирани личности с фрактални идентичности, т.е. с изгубено биографично illusio – онова, заради което си е струвало да живеят). 

Проектът е с интердисциплинарен характер, а изследванията се провеждат главно чрез некласически аналитики на т.нар. от етнометодолозите „ендогенни логики на практиките“ – подход, който същностно се различава от тези на традиционни дисциплини като класическата социология, психологията, психиатрията, психоанализата или социалната психология. Спецификата на тези локално произведени социални уязвимости обобщено се илюстрира чрез израза в заглавието: „Нямам никой, към когото да се обърна!“ с имплицитно удържано „а искам“.

Аналитична цел: постигане на многомерен некласически анализ на различни форми на преживяване на фрактализации на идентичности, при които е налична социална уязвимост.

Методологическа цел: конструиране на социоаналитична рамка, позволяваща идентифицирането и отчитането на различни форми на уязвимост чрез емпирично изследване на отделни казуси.

Гражданска цел: организиране на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“, чрез която да се идентифицират и популяризират сред млади хора (главно обучаващи се в средния курс на образование) възможностите за справяне със ситуации на уязвимост като илюстрираната чрез израза „Нямам никой, към когото да се обърна, а искам“.

Създаването на база от емпирични данни за уязвимостта (в случая – на социално декласираните бездомници, на расово, полово и възрастово стигматизираните като роми, хомосексуалисти, (неизлечимо) болни, старите хора и др.) и изработената методологическа рамка ще способстват за:

– кариерно развитие и израстване на екипа по проекта;

– приложение на резултатите от проекта в обучението на студенти и докторанти.

– успешно научно-изследователско легитимиране на ново поколение изследователи, работещи в интердисциплинарното поле на социоанализата, залагаща на методите на практическата логика и етнометодологията в изследванията на социалното страдание;

Събития

Научни форуми, Новини и Семинари

Конференция 25-26 октомври 2019 г. СОЦИАЛНАТА УЯЗВИМОСТ: СОЦИОАНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ

На 25-26 октомври 2019 г. в зала „Компас“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ще се проведе Конференция на тема "Социалната уязвимост: социоаналитични измерения", която ще представи резултати от работата на екипа на проект ‘Нямам никой, към когото да се...

Работен семинар 6

Шести работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 13-ти и 14-ти септември 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в зала „Компас“, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Цар Асен” 24,...

Работен семинар 5

Пети работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. с начален час и в двата дни 10:00 часа в 16 ауд. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки...

ЧЕТВЪРТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 февруари се проведе четвъртият работен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“. Двата дни бяха посветени на открити организационни заседания в рамките, на които бяха...

Социоанализа на самонаследяването

На 17.10.2018 г., от 9.30 ч., зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе научна конференция на тема „Социоанализа на самонаследяването“, която срещна в критически диалог изследователите от екипа на проект „Нямам никой, към когото да се обърна!“ –...

Работен семинар 4

Четвърти работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 1 и 2 февруари 2019 г. (петък и събота) от 10:00 часа, 28 с.з. във Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21,...

Конференция – 17-ти ноември 2018 г.

На 17 ноември 2018 г. в зала "Компас" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ще се проведе Конференция на тема Социоанализа на самонаследяването като проблематика, която ще събере в критически диалог екипа на проект ‘Нямам никой, към когото да се...

Работен семинар 3

Трети работен и научен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. от 10:00 часа в 36 с.з. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив. През...

ТРЕТИ РАБОТЕН И НАУЧЕН СЕМИНАР

Трети работен и научен семинар по проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. В рамките на двата дни членовете на екипа представиха пред публика презентации...